Thả nó xuống như nó nặng

Gửi các tệp được mã hóa (AES)

1. Tạo mật khẩu

2. Chọn tệp của bạn

Làm cách nào để sử dụng Sendfilesencrypted.com?

1. Sao chép mật khẩu của bạn

Đó là cách duy nhất để tải xuống và giải mã các tệp của bạn.

2. Chọn tệp của bạn

Bạn có thể chọn miễn phí bất kỳ tệp nào có dung lượng tối đa 2GB.

3. Tạo liên kết chia sẻ của bạn

Các tệp của bạn sẽ được mã hóa và tải lên máy chủ của chúng tôi.

4. Chia sẻ liên kết tải xuống của bạn

Chia sẻ liên kết tải xuống, liên kết ngắn hoặc mã QR của bạn với bất kỳ liên hệ nào.