ਸਾਇਨ ਅਪ

ਪ੍ਰੋ ਬਣਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ

  • 🥇
    100GB ਤੱਕ ਫ਼ਾਈਲਾਂ ਅੱਪਲੋਡ ਕਰੋ।
  • 🥇
    ਬੈਚ ਅੱਪਲੋਡਿੰਗ।
    ਜਿੰਨੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਚੁਣੋ ਜਾਂ ਖਿੱਚੋ ਅਤੇ ਸੁੱਟੋ।

* ਨਵਿਆਇਆ ਜਦ ਤੱਕ ਰੱਦ ਨਾ