ਏਨਕ੍ਰਿਪਟ/ਡਿਕ੍ਰਿਪਟ ਫਾਈਲਾਂ ਬਾਰੇ

sendfilesencrypted.com 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਫ਼ਾਈਲਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਫ਼ਾਈਲਾਂ ਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਅਨੁਭਵ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੋਵੇ।

ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਮੁਫਤ ਫਾਈਲ ਐਨਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲਤਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਸਾਰੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ Sendfilesencrypted.com ਵਿੱਚ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ ਸਾਡੇ ਸਰਵਰਾਂ 'ਤੇ ਅੱਪਲੋਡ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਐਨਕ੍ਰਿਪਟ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਹਰੇਕ ਫਾਈਲ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਇੱਕ ਪਰਤ ਜੋੜਦੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਧਮਕੀ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਰੋਕਦੀ ਹੈ।

ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ ਨੂੰ ਅਪਲੋਡ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪਾਸਵਰਡ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬ੍ਰਾਉਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਡੀਕ੍ਰਿਪਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਹਮਲਾਵਰ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐਨਕ੍ਰਿਪਟ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ।

ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਸਰਵਰਾਂ 'ਤੇ ਅੱਪਲੋਡ ਅਤੇ ਸਟੋਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਵੇਂ ਇਨਕ੍ਰਿਪਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।

ਕੋਡ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਛੋਟੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਦਾ ਹੈ, ਹਰੇਕ ਟੁਕੜੇ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਅਪਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤੇ ਗਏ ਪਾਸਵਰਡ ਅਤੇ ਫਾਈਲਾਂ ਦੇ ਹਰੇਕ ਸਮੂਹ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਲੱਖਣ ਕੋਡ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਏਨਕ੍ਰਿਪਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਧ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਏਨਕ੍ਰਿਪਟਡ ਫਾਈਲ ਦਾ ਹਰੇਕ ਟੁਕੜਾ ਸਾਡੇ ਸਰਵਰ 'ਤੇ ਅੱਪਲੋਡ ਅਤੇ ਸਟੋਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ, ਡਿਵੈਲਪਰ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ।

ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਵਾਂਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਡੀਕ੍ਰਿਪਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।

ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਕਿ ਹਰੇਕ ਅਸਲੀ ਫਾਈਲ ਐਨਕ੍ਰਿਪਟਡ ਫਾਈਲਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਟੁਕੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਸਰਵਰ 'ਤੇ ਸਟੋਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਹਰੇਕ ਟੁਕੜੇ ਨੂੰ ਬ੍ਰਾਊਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪਾਸਵਰਡ ਅਤੇ ਫਾਈਲ ਬਲਾਕ ਦੇ ਵਿਲੱਖਣ ਕੋਡ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹਰੇਕ ਟੁਕੜੇ ਨੂੰ ਡੀਕ੍ਰਿਪਟ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਅਸਲ ਫਾਈਲ ਦੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਡੀਕ੍ਰਿਪਟ ਕੀਤੇ ਟੁਕੜਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਇਸਨੂੰ ਬਣਾਓ ਅਤੇ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ। ਅਸਲੀ ਫਾਇਲ.

ਪਾਸਵਰਡ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ ਨੂੰ ਡੀਕ੍ਰਿਪਟ ਕਰਨਾ ਸਾਡੇ ਲਈ ਅਸੰਭਵ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਖਰਾਬ ਫਾਈਲ ਮਿਲੇਗੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਅਸੰਭਵ ਹੈ।

ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੈ? ਹੁਣੇ ਇਨਕ੍ਰਿਪਟਡ ਫਾਈਲਾਂ ਭੇਜੋ